Osteopathie Aussems

Privacybeleid

Privacyverklaring

osteopathieaussems.nl | Osteopathie Aussems

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Privacywetgeving in werking treden. Het gaat dan om Privacy Richtlijn
(95/46/EG) en de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de nationale wetten
ter uitvoering van deze richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU) 2016/679 (de
“Algemene Verordening Gegevensbescherming”). Een en ander samengevat als de AVG. Deze
wetgeving zal de wet Bescherming persoonsgegevens vervangen. De AVG verwacht een meer proactieve
rol van iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. De meest relevante wijzigingen
waar rekening mee dienen te worden gehouden zijn:

 • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
 • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
 • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de
  bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna AP) blijft net als voorheen onder de wet Bescherming
persoonsgegevens de autoriteit die controleert of organisaties zich aan de wetgeving houden.
Ter voorbereiding op de nieuwe regelgeving heeft de AP een stappenplan opgesteld:

Het AVG-10 stappenplan:

Naar het volledige privacybeleid.
 1. Bewustwording
 2. Rechten van betrokkenen
 3. Overzicht van verwerkingen
 4. Data Protection Impact Assesment (DPIA)
 5. Privacy by Design & Privacy by Default
 6. Functionaris voor de gegevensbescherming
 7. Meldplicht datalekken
 8. Verwerkersovereenkomsten
 9. Leidende toezichthouder
 10. Toestemming

Een nadere uitwerking van dit stappenplan en naleving in de praktijk daarvan dient ervoor zorg te
dragen dat Osteopathie Aussems zich zoveel mogelijk aan de nieuwe wetgeving AVG kan
houden. Hieronder zullen de verschillende stappen worden besproken. Daarbij wordt nagegaan in
hoeverre deze punten binnen Osteopathie Aussems gelden, waar Osteopathie
Aussems tegen aan loopt en op welke wijze Osteopathie Aussems op een verantwoorde
manier aan de ‘nieuwe’ verplichtingen kan voldoen.